rss订阅 手机访问 
《中国各宗派源流》
日本佛教,皆直接传自中华,或间接传自朝鲜者。虽大小乘靡不承受,且俱舍论迄今尤讲敷不绝,然俱舍、成实附属于三论、唯识,皆不成宗派。
朝鲜乃包括高勾丽、新罗、百济之三国者。而此三国佛教传入不一,最早为高勾丽,始于秦王苻坚,遣沙门道顺送佛经像与丽王小兽林,创建肖门寺以居道顺。
蒙满之佛教皆自西藏流派,而变为西藏特殊之佛教者,与其居地之峻寒,民性之奇奥,关系颇深。佛教未传入前,有旧教曰崩薄,惟利用咒诅以制止雪雹禽虫诸害,无何教理。
佛教自传入吾华,迨后汉西晋间,支谦、竺法护、支娄迦谶等,始稍稍翻译般若、法华等经,而未能盛宏也,大乘论则犹无传译之者。
婆伽梵所说大乘教法,虽有窟外大众暨文殊弥勒等曾结集为大乘法藏,与小乘并流行于世;然在初五百年间,全印所宏传者,唯小乘为盛,而大乘法若存若亡,未能光显焉。
前节所言东传之小乘宗派,仅及中华日本。但西藏蒙古唯传密教,其教义与大乘龙猛无著之论相表里,虽亦习俱舍,别无小乘宗派。
佛教东来,其初译皆小乘之经。曹魏时法时尊者虽创受戒,律论末度;晋释道安等以僧伽阙仪律,颇忧及之。至罗什渐出大部经论,并与弗若多罗三藏共译萨婆多部之十诵律,事半未就;得昙摩流支及卑摩罗叉续成之,共六十一卷,是支那有广律之始也。
今考佛弟子中有上座大众之部类名称者,实起于佛示寂后窟内外之结集。彼时虽未分裂为二派,且佛寂百余年后分裂为上座大众之二派亦与结集时窟内上座及窟外大众无何渊源,但名称之袭用,未始非一远缘也。
法界性相,虽本来常住如是,然未成无上正遍知,则终在窈冥恍惚之域。大觉圆明,如日光照了诸色,乃如实而证如证而说,故佛教之一切法流宗派,若直探其起源,则谓皆出释尊菩提场中之智证可也。

  • 1/1
  • 1